Libië


Duif 

 

Naam: W. Zonneveld

E-mail: partijleider@mrpnederland.nl

 

Voorwoord

 

Vanaf 15 februari 2011 waren de protesten in Libië begonnen tegen ‘het regime van kolonel Qadhafi’. Inmiddels zouden er meer dan 50.000 doden gevallen zijn.

 

Westerse media vermeldde dat de opstandelingen vertelde dat heel Libië Qadhafi weg wilde hebben. Tevens zou Qadhafi geweld gebruikt hebben tegen opstandelingen die naar eigen zeggen op vreedzame wijze protest voerden. Tevens zou Libië een dictatuur zijn. De geloofwaardigheid van deze beweringen zijn nooit onderzocht en toch heeft de internationale gemeenschap gereageerd op deze beweringen door het opstellen en aannemen van de resoluties 1970 en 1973 van de VN-veiligheidsraad. Naar mijn mening is het belangrijk om in dit soort situaties een juiste analyse te maken van wat er nu daadwerkelijk aan de hand is voordat men besluit tot militair ingrijpen. Zijn de beweringen van de opstandelingen berust op de waarheid? Was de militaire interventie in Libië noodzakelijk en terecht of onterecht? Is de oorlog die nu nog steeds aan de gang is in Libië op te lossen op een vreedzame manier? Voor mij genoeg vragen waar ik antwoord op wil hebben.

 

Dit verslag is bedoeld voor politici, politieke fracties en regeringen. Zij zijn de mensen die onrecht moeten bestrijden en zij zijn tevens de mensen die de juiste keuzes moeten maken.

 

Ik wil hierbij graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn dank uit te spreken aan de bronnen die ik geraadpleegd heb. Dank jullie wel.

 

W. Zonneveld

Partijleider MRP Nederland

8 oktober 2011

 

Inhoudsopgave:

 

Inleiding: Hoe kan de oorlog in Libië op een juiste manier worden geanalyseerd?

 

Onderzoeksvragen:

1: Waarom word er oorlog gevoerd in Libië?

2: Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de oorlog in Libië tot een goed eind te brengen?

 

Hoofdstuk 1: Heeft Qadhafi aanhangers, zo ja,  waarom en hoeveel?

Hoofdstuk 2: 2.1Wie zijn de opstandelingen?

                     : 2.2Wat is de rol van de Arabische media?

                     : 2.3Wat zijn de verhalen van de opstandelingen en de Arabische media?

Hoofdstuk 3: 3.1 Wat is het verhaal van Qadhafi?

                     : 3.2 Klopt het verhaal van Qadhafi?

Hoofdstuk 4: 4.1Wat waren de reacties van de internationale gemeenschap?

                     : 4.2 Wat waren de reacties van de westerse media?

 

Conclusies:

De hoofdstukken 5 en 6 bevatten de antwoorden op de onderzoeksvragen.

 

Hoofdstuk 5: 5.1 Waarom is Libië slachtoffer van een internationaal complot?

                     : 5.2 Hoe is het internationale complot tegen Libië opgezet en uitgevoerd?

                     : 5.3Welke misdaden zijn gepleegd door de NAVO-Al-Qaeda-alliantie in Libië?

Hoofdstuk 6: 6.1Welke vredesmaatregelen zijn noodzakelijk en moeten per direct uitgevoerd  worden?

                     : 6.2 Welke aanvullende maatregelen kunnen boven op de noodzakelijke vredesmaatregelen genomen worden om vrede te stimuleren?

 

Literatuurlijst

 

Inleiding: Hoe kan de oorlog in Libië op een juiste manier worden geanalyseerd?

 

De internationale gemeenschap en de media zouden rekening moeten houden met een aantal zaken die van groots belang zijn om de oorlog in Libië en vergelijkbare conflicten op een juiste manier te analyseren waardoor er een vollediger en juister beeld ontstaat de werkelijkheid.

 

Ten eerste zou men rekening moeten houden om wijsheid te halen uit verschillende bronnen. De burgeroorlog in Libië beoordelen door slechts alleen te luisteren naar de opstandelingen en niet naar aanhangers van het regime van Qadhafi levert een onvolledig en onjuist beeld op.

 

Ten tweede is het belangrijk om een beeld te vormen en kennis op te doen en deze te begrijpen van de Libische geschiedenis tot aan de opstand in bestuurlijk, economisch en cultureel opzicht.

 

Ten derde is het belangrijk om de idealen, belangen/ motieven en doelen van de betrokken groepen in de Libische burgeroorlog te doorgronden en te begrijpen en in hoeverre zij bereid zijn om inzet te geven ter realisatie en verdediging hiervan.

 

Ten vierde is het van groot belang om rekening te houden met de rol van de (Arabische) media i.v.m. het beeld wat zij kunnen vormen. Zij kunnen een onvolledig en onjuist beeld schetsen van de werkelijkheid wanneer zij partijdig zijn. Zij zouden  onderlinge banden, gezamenlijke ideologieën, belangen/motievenen en gezamenlijke doelstellingen kunnen hebben met de groepen die betrokken zijn in de Libische burgeroorlog .

 

Tot slot is het van groot belang om te controleren of de verhalen van de groepen die betrokken zijn in de Libische burgeroorlog en de media die daar verslag van doen waar zijn. Zijn de verhalen geloofwaardig en beruste de verhalen op feiten?

 

Onderzoeksvragen:

1: Waarom word er oorlog gevoerd in Libië?

2: Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de oorlog tot een goed eind te brengen?

 

Hoofdstuk 1: Heeft Qadhafi aanhangers, zo ja,  waarom en hoeveel?

 

De Staatsgreep

Op 1 september 1969 vond een staatsgreep plaats onder leiding van kolonel Moammar Qadhafi. De oliewinning werd meteen genationaliseerd  en sindsdien heeft de Libische economie zeer geprofiteerd van de olieopbrengsten, die hebben geleid tot relatief weinig armoede en aantrekking van migranten uit armere buurlanden, zowel Arabische als niet-Arabische.1

Het Arabisch/islamitisch socialisme

Qadhafi heeft in de loop van jaren een geheel eigen politieke filosofie ontwikkeld, die hij het Arabisch socialisme en islamitisch socialisme noemt. Deze is gebaseerd op de Arabische, de islamitische en de Afrikaanse cultuur. Enerzijds word de islamitische wetgeving strikt nageleefd anderzijds streeft hij naar een socialistische samenleving waarin iedereen gelijk is en waar de staat het economisch leven controleert. De theorie van het Arabisch/islamitisch socialisme heeft Qadhafi verwerkt in zijn groene boek evenals de bestuurlijke inrichting van de Libische staat(1976).1

 

Het sociaal economisch beleid

Voorbeelden van wetten, rechten en maatregelen die voortgekomen zijn uit het sociaaleconomisch beleid wat gebaseerd was op het Arabisch/islamitisch socialisme en de gevolgen daarvan  waren:

-         De nationalisering van de Libische oliewinning;1

-         Blank of zwart, man of vrouw. Qadhafi maakte een eind aan de ongelijkheden en discriminatie in zijn land. 3, 5

-         Woningen werden beschouwd als mensenrecht;2, 5

-         Pas getrouwde koppels ontvingen $50.000 om hun eigen huis te kopen;2

-         In Libië was de prijs van benzine $0,14 per Liter;2

-         Elektriciteit was gratis en toegankelijk voor iedereen;2, 3

-         Onderwijs was gratis en van hoge kwaliteit;2, 3, 5

-         Gezondheidszorg was gratis en van hoge kwaliteit;2, 3

-         Mensen uit Libië die geen toegang tot onderwijs of gezondheidszorg hadden kregen geld van de Libische regering om in het buitenland onderwijs te volgen of verzorgd te worden;2, 3

-         De Libische centrale bank was in handen van de staat2;

-         Alle leningen waren bij de wet renteloos (0% rente) geregeld;2

-         Bij de aankoop van een auto werd 50% van de prijs betaald door de regering;2

-         Op 3 oktober 1983 nam de Libische regering het besluit ter uitvoering van het Great Man-made River Project (GMRP), het grootste irrigatieproject van de wereld welke de woestijn wonderbaarlijk mooi groen heeft gemetamorfoseerd en 70% van het Libische volk van water voorzag. Tevens werd 70% van het water gebruikt voor landbouwdoeleinden. Het brein achter dit project was Moammar Qadhafi;3, 4

-         Iedere Libiër die boer wilde worden mocht gratis gebruik maken van land, kreeg een huis en kreeg gratis de benodigde apparatuur, vee en zaden, nu niet meer;2, 5

-         Voor 1969 was meer dan 4/5 van de Libische bevolking analfabeet. Nu kan 83% van de bevolking lezen, schrijven en rekenen;2, 3

-         In 1951 was Libië het armste land in de wereld. Eind jaren 90/ begin twintigste eeuw  stond Libië dankzij het op Arabisch/islamitisch socialisme gevoerde sociaaleconomische beleid als hoogst genoteerd Afrikaanse land op de index van de menselijke ontwikkeling van de Verenigde Naties (zie bijlage 1). Tevens had Libië in die tijd een van de hoogste bbp’s van het Afrikaanse continent1

Libië is geen dictatuur

De internationale gemeenschap beweerde dat Libië in de tijd van Qadhafi een dictatuur was. Dit is een leugen. Libië werd namelijk bestuurd volgens het unieke systeem van de Jamahariyah. Dit systeem is 1976 door Qadhafi geïntroduceerd en hij had hiermee het Libische volk directe macht gegeven.1, 5

De Jamahiriyah

De Jamahiriyah bestond uit een systeem van volkscongressen en volkscomités.  Volkscongressen structureerden de beraadslagingen waarin het beleid tot stand kwam, waaraan iedere Libische burger vanaf 18 jaar deel kon nemen. Ieder lokaal volkscongres koos als uitvoerende raad een volkscomité (een soort ministerie) dat verantwoording aflegde aan hun bijbehorende volkscongres. Mocht een volkscomité het vertrouwen verloren hebben van hun volkscongres dan is datzelfde volkscongres in staat een nieuw volkscomité te kiezen. Er was dus een scheiding aangebracht tussen de uitvoerende en de wetgevende macht

De voorzitters van de volkscomités hadden zitting in een Landelijk Volkscomité, een soort ministerraad. De Secretaris-generaal van het Landelijk Volkscomité fungeerde als premier. De landelijke volksvertegenwoordiging bestond uit afgevaardigden van de lokale volkscongressen en vormden samen het Landelijk Volkscongres (27.000 leden), het parlement. De Secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres fungeerde als formeel staatshoofd.1

Het volk regeerde doordat resoluties, wetten en maatregelen van het Landelijk Volkscomité aangenomen  moesten worden door de lokale volkscomités wat niet gebeurde als zo’n lokaal volkscomité of het daarbij horende lokale volkscongres ((het gehele lokale volk dus ( dus geen vertegenwoordigers)) dit niet wilde is. Het landelijk Volks comité kon haar wil dus niet afdwingen aan het lokale volk en het feit dat het lokale volkscongressen geen vertegenwoordigers kennen, maar bestond uit de gehele lokale bevolking betekend dat het volk in Libië directe macht had om dingen zelf te regelen zoals zij dat wilden.5

 

Kortom, Libië was een directe democratie. De bewering van de internationale gemeenschap dat Libië een dictatuur geweest zou zijn waarin Qadhafi alle macht in handen had is dus een leugen.

Wat was dan wel de rol van Qadhafi?

Qadhafi was natuurlijk kolonel van het Libische leger en als ‘de gids van de revolutie’ had hij  een symbolische en raadgevende functie naar zijn bevolking toe. Zelf zat hij niet het Algemeen volkscomité (de regering) maar hij had wel vrijblijvend (niet-dwingend) advies aan zijn burgers gegeven die allemaal deelnamen in de volkscongressen om bepaalde wetten van het Algemeen volkscomité aan te nemen dan wel te verwerpen. Tevens had hij een vertegenwoordigende functie van Libië naar buiten, naar de internationale gemeenschap toe in de Afrikaanse Unie en in de Verenigde Naties.

 

Vermoedelijk heeft Qadhafi veel aanhangers

Het is logisch dat vermoedelijk een overgroot merendeel van het Libische volk aanhanger is van Qadhafi en zijn Arabisch/islamitisch socialistische ideologie. Dit kan men stellen op basis van de welvaart en rijkdom die hij met het sociaaleconomisch beleid gebracht heeft en op basis van het feit dat hij in 1976 het bestuurlijke systeem van de Jamahariyah introduceerde waarmee hij het Libische volk directe macht gaf.

Bewijzen dat een meerderheid van de Libische bevolking steun geeft aan Qadhafi

Een meerderheid van het Libische volk steunt steunde Qadhafi en doen dit ondanks zijn dood nog steeds. Onafhankelijke bronnen beweren dat 90% van het Libische volk in de provincie Tripoliana Qadhafi steunt. Van alle Libiers zouden 70% Qadhafi steunen.6 De volgende feiten die genoemd worden in de volgende alinea’s ondersteunen deze beweringen.

 

Ten eerste zijn er op het moment dat de ‘protesten’ plaats zouden vinden en achteraf op internet op youtube geen overtuigende beelden uitgezonden van grote mensenmassa’s in Libië die op een vreedzame onschuldige manier demonstreerden tegen ‘het regime’ van  Qadhafi.

 

Ten tweede heeft de NAVO, het best getrainde en uitgeruste leger,de opstandelingen niet alleen verdedigd, maar ook  geholpen  met het aanvallen van aanhangers van Qadhafi d.m.v. luchtbombardementen en aanvallen van special forces (speciale grondtroepen). Tevens zijn wapens uitgedeeld aan de rebellen en zij zijn geholpen met trainingen en de organisatie.7 Als het gehele Libische volk zou willen dat Qadhafi op zou stappen zoals de internationale gemeenschap beweerde, dan zou de NAVO-missie veel korter geduurd hebben en zouden er nu geen gevechten meer zijn. dit is niet het geval. Ondanks alle inspanning zijn na de dood van Moammar Qadhafi nog steeds gevechten gaande tussen de NAVO-opstandelingen-alliantie en aanhangers van Qadhafi.

 

Ten derde, vanaf 17 maart 2011 is resolutie 1973 aangenomen. Sindsdien zijn er hevige bombardementen in Tripolie en overal in Libië uitgevoerd waarbij vele onschuldige mensen om het leven gekomen zijn.8, 9, 10 Als reactie op deze bombardementen zijn er in overal Libië duizenden mensen de straat opgegaan om enerzijds Qadhafi te steunen en anderzijds te protesteren tegen de NAVO-luchtaanvallen.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

 

Kortom, de genoemde feiten bewijzen dat het zeer aannemelijk is dat 90% van het Libische volk in de provincie Tripoliana Qadhafi steunt. Van de Libische bevolking zou 70% Qadhafi steunen.2 Dit betekent dat de bewering van de internationale gemeenschap dat het Libische volk Qadhafi weg wil hebben een leugen is.

 

Hoofdstuk 2:

 

2.1: Wie zijn de Opstandelingen?

 

Op basis van de welvaart en rijkdom die het sociaaleconomisch beleid gebracht heeft en op basis van het feit dat het Libische volk zelf de macht in handen gehad heeft kan men stellen dat het niet logisch was dat er mensen waren die protest voerden tegen het bestuurlijk systeem van Qadhafi.

Lybyan Islamatic Fighting Group (LIFG)

In 643werd Cyrenaica (het oosten van Libië) veroverd door de Arabierenen werd het gebied geïslamiseerd.1 De LIFG is een Libisch radicale islamitische terroristische organisatie die is ontstaan in de jaren ’80 van de 20ste eeuw en gelieerd is aan Al-Qaeda.

In deze periode kwam er van islamitische zijde steeds meer verzet tegen het Arabisch/islamitisch socialisme. Voor hen was de vermenging van het socialisme en het islamisme een ernstige vorm van ketterij. De LIFG (Libisch Al-Qaeda) en Al-Qaeda beschouwden Moammar Qadhafi daarom als staatsvijand nummer 1. In 1995 trad de LIFG voor het eerst naar buiten en in het daaropvolgende jaar, 1996, vond de eerste aanslag op Qadhafi plaats. In 1998 pleegde de LIFG wederom een (mislukte) aanslag op Qadhafi.23

 

De LIFG had twee doelstellingen:23

1. Het omverwerpen van ‘het regime’ van Qadhafi om vervolgens een religieus islamitische staat te vestigen gebaseerd op de Koran en ingericht volgens de regels van de Sharia.

2. Het leveren van een bijdrage aan de internationale jihadistische strijd. De LIFG vindt het Westen een gevaar voor de islamitische wereld en wil deze vijand, met de Verenigde Staten voorop, met alle mogelijke middelen bestrijden.

Opstandelingen vermoedelijk Al-Qaeda

Op basis van de welvaart en rijkdom die het sociaaleconomisch beleid gebracht heeft en op basis van het feit dat het Libische volk zelf de macht in handen heeft kan men stellen dat het niet logisch is dat er mensen zijn die protesteren tegen het bestuurlijk systeem van Qadhafi.

De mensen die protesteren tegen Qadhafi en deel uitmaken van het rebellenleger zijn daarom vermoedelijk moslimextremisten van Al-Qaeda en gelieerde organisaties van haar waaronder in dit geval de LIFG. Dit zou betekenen dat de Libische oorlog gebaseerd is op een strijd tussen enerzijds de moslimextremisten en anderzijds de Arabisch/islamitisch socialisten.

 

Opstandelingen zijn van Al-Qaeda

31 augustus heeft de Amerikaanse president Obama bevestigd dat Pro Al-Qaeda brigades dankzij de NAVO nu de baas zijn in Tripoli. Deze moslimextremisten staan onder commando van LIFG topman Abd Al-Hakim Belhadj, een Al-Qaeda veteraan uit Afghanistan. De LIFG heeft tevens grote delen van centraal en westelijk Libië in bezit. Militaire bronnen die bij jihad-strijders van het LIFG navraag deden of de macht nu zal worden overgedragen aan de door het Westen erkende NTC, antwoordden slechts met een wegwerpgebaar.6

 

2.2: Welke rol speelden de Arabische media?

 

Al-Qaeda en de Arabische media

Al-Qaeda en de Arabische media hebben mogelijk een gezamenlijk doel gehad: namelijk de vestiging van een streng islamitische staat in Libië (verspreiding islam). Een feit is dat Al-Qaeda banden heeft met Al Jazeera.24 Deze stellingen zijn gebaseerd op een tweetal feiten.

 

Het eerste feit is dat zowel Al-Qaeda als de Arabische media dezelfde religieuze basis hebben, de Islam.

 

Het tweede feit is dat Osama bin Laden via Al Jazeera meerdere videoboodschappen heeft verspreid, onder andere de boodschap dat de terroristische aanslagen op 11 september 2001 “nog succesvoller waren, dan hij vooraf dacht”. De voor Al Jazeera werkende Syrisch-Spaanse journalist Tayssir Alouni is in Spanje tot zeven jaar cel veroordeeld, omdat hij voor geld in opdracht van Al Qaida een illegale opdracht zou hebben uitgevoerd. Alouni interviewde Bin Laden diverse keren voor de televisiezender. Potentiële Al-Qaeda leden zouden o.a. via Al-Jazeera gerekruteerd worden. Sympathie voor moslimextremisten en haat tegen Israel en het westen zou opgewekt worden met beelden van islamitische Palestijnen die door Israel benadeeld en/of onderdrukt zouden worden.24

 

Verslaggeving Arabische media mogelijk onjuist en onvolledig

Het is dus een feit dat Al-Qaeda banden heeft met Al-Jazeera.  Al-Qaeda en de Arabische media hebben dezelfde religieuze basis (de islam) en hebben mogelijk ook een gezamenlijk doel: namelijk de vestiging van een streng islamitische staat in Libië. We weten al dat dit is wat de moslimextremisten willen en mogelijk ook bepaalde Arabische media die de verslaggeving vanuit Libië verzorgen. Mocht dit waar zijn dan is het begrijpelijk en mogelijk dat zij op manipulerende wijze verslag doen van gebeurtenissen waardoor wij een onvolledig en onjuist beeld van de situatie te zien krijgen.

 

2.3: Wat is waren de verhalen van de opstandelingen en de Arabische media?

 

Gezamenlijk verhaal opstandelingen en Arabische (en westerse media)

De protesten van de opstandelingen begonnen op 15 februari. Naar eigenzeggen gingen zij de straten op om ‘vreedzaam’ te protesteren. De Arabische media en tevens de westerse media hebben deze ‘vreedzame’ protesten tegen ‘het regime’ van Gaddafi bevestigd. Vervolgens beweren zij en de media dat ‘de vreedzame’ protesten hardhandig neergeslagen werden door de politie. Tevens zouden scherpschutters en huurlingen ingezet zijn om op ‘onschuldige vreedzame’ burgers/opstandelingen te schieten om zo de opstanden te breken. Vooral deze laatste stelling is door de opstandelingen/rebellen, de Arabisch en westerse media tot en met de dag van vandaag eindeloos herhaald.

 

Hoofdstuk 3:

 

3.1: Wat was het verhaal van Moammar al-Qahdafi?

 

Interview Moammar al-Qadhafi (Qadhafi)

Wat had Qadhafi in eigen persoon te zeggen over de protesten? Op 2 maart 2011 heeft Qadhafi een interview gegeven aan drie journalisten. Dit interview is uitgezonden door BBC NEWS. In het 20 minuut durende interview wat overigens nu nog steeds te zien is op youtube legt Qadhafi uit wat er volgens hem aan de hand is in Libië. 25

 

In het interview verteld een van de journalisten dat de rebellen zeggen dat Qadhafi orders gegeven heeft om op vreedzame onschuldige opstandelingen te schieten. Qadhafi zegt dat dit voor de volle 100% een leugen is. Hieronder staat de kern van zijn verhaal kort weergegeven.

 

De Kern van het verhaal van Qadhafi

Een lange tijd is de wereld op de hoogte van de aanwezigheid van Al-Qaeda in de moslimgemeenschap. Wij leven in een veilig land waarin het volk de macht heeft. Onze publieke kampen en centra zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Al-Qaeda leden hebben hier misbruik van gemaakt. Zij hebben munitieopslagplaatsen aangevallen en wapens geplunderd waarna ze de straten opgegaan zijn om vervolgens aanvallen uit te voeren op politiebureaus en militaire barakken en.  Politie en soldaten hebben geprobeerd om zichzelf te verdedigen en hebben daarbij minder mensen gedood dan de terroristen.  De politietop heeft orders gegeven om niet het vuur te openen maar om te evacueren om nog meer aanvallen en slachtoffers te voorkomen.

 

Al-Qaeda leden hebben vervolgens de geëvacueerde kampen en centra veroverd en wapens geplunderd. Deze wapens hebben zij uitgedeeld aan groepen jongeren die onder invloed staan van hallucinerende drugs die zij aan hen hebben gegeven. Al lange tijd voor de opstand heeft Al-Qaeda vanuit moskeeën die zij als hoofdkwartieren gebruiken deze jongeren opgestookt tegen Gaddafi en zijn Arabisch/islamitisch socialisme en gemotiveerd om naar Jihadistische radiozenders te luisteren.

 

Publieke diensten en mensen hebben vanuit Benghazi de Libische Tv-zenders en de hogere Libische autoriteiten gewaarschuwd dat jongeren met wapens het volk aan het terroriseren zijn.

 

Twee verschillende verhalen

De opstandelingen hebben dus gezegd dat Qadhafi orders heeft gegeven om op vreedzame onschuldige opstandelingen/burgers te schieten. Qadhafi zegt dat dit een leugen is. Hij zegt dat Al-Qaeda begonnen is met het aanvallen van publieke diensten en het terroriseren van de bevolking.

 

3.2: Klopt het verhaal van Qadhafi?

Het Verhaal van Qadhafi is zeer geloofwaardig

Vanaf 15 februari hebben politie en soldaten zich verdedigd tegen moslimextremisten die hen aanvielen met stenen, messen, benzinebommen en wapens die zij al hadden of geplunderd hebben. Hier is niets vreedzaams of onschuldigs aan. De volgende feiten doen dan ook vermoeden dat Qadhafi geen orders gegeven heeft om op onschuldige opstandelingen/burgers te schieten om vreedzame protesten te breken, tevens tonen zij aan dat het verhaal wat hij gaf op 2 maart een geloofwaardig verhaal was welke gebaseerd is op de volgende feiten, vermoedens en (achteraf gezien ook) bewijzen.

Ten eerste hebben de Arabisch/islamitisch socialisten geen redenen om in opstand te komen tegen Qadhafi op basis van de welvaart en rijkdom die hij met het sociaaleconomisch beleid gebracht heeft en op basis van het feit dat hij in 1976 het bestuurlijke systeem van de Jamahariyah introduceerde waarmee hij het Libische volk directe macht gaf.1

 

Ten tweede hebben de moslimextremisten volgens hun doelen alle redenen om in opstand te komen. Zij wilde strijden tegen Qadhafi en zijn Arabisch/islamitisch socialistische aanhangers en willen in Libië een islamitische staat vestigen. Deze moslimextremisten zijn lid van de LIFG, de Libische Al-Qaeda.23

 

Ten derde, op het moment dat de ‘protesten’ plaats zouden vinden en achteraf op internet op youtube zijn er geen overtuigende beelden uitgezonden van grote mensenmassa’s die op een vreedzame onschuldige mannier demonstreerde in Libië tegen ‘het regime’ van kolonel Qadhafi.

 

Ten vierde zijn er dus ook geen overtuigende beelden/filmfragmenten van soldaten/politie/sluipschutters die op onschuldige opstandelingen/burgers schieten tijdens deze ‘vreedzame protesten’ in Libië tegen ‘het regime’ van kolonel Qadhafi.

 

Ten vijfde weten we van Al-Qaeda leden dat ze onwijs fanatiek zijn, zij kennen geen angst en zijn bereid een mooi en succesvol leven op te geven door hun leven te riskeren door in dit geval munitieopslagplaatsen, militaire barakken en tevens politiebureaus aan te vallen. Zij zouden met stenen, brandbommen en messen aanvallen hebben uitgevoerd tegen de politie. Dit is zijn geen vreedzame demonstraties en dit zijn geen onschuldige mensen. ‘Vreedzaam demonstreren’ zit niet in hun takenpakket, geweld en zelfmoord wel, denk maar aan 9/11. Dit is het verhaal van Qadhafi. en onafhankelijke bronnen waaronder de volkskrant hebben deze aanvallen tegen de politie bevestigd.26, 27, 28, 29, 67

 

Ten zesde zal Qadhafi nooit orders geven om op vreedzame, onschuldige mensen te schieten. In 1969 heeft hij een staatsgreep gepleegd op een geweldloze mannier, Qadhafi heeft rijkdom en welvaart opgebouwd in Libië en heeft zijn volk directe macht gegeven. Tevens deed Qadhafi aan charity, zo heeft hij in 1998 de Qadhafi International Foundation for Charity Associations opgericht.30 Kortom,Qadhafi is iemand die geeft om zijn volk en hij zal dan ook nooit geweld tegen vreedzame onschuldige opstandelingen/burgers gebruiken.

In tweede instantie, de lokale bevolking zal het zien als politie/soldaten/sluipschutters toch vreedzame onschuldige mensen neer schiet en dit zou niet goed zijn voor de   populariteit van Qadhafi.   

 

Ten Zevende heeft de VS gelogen tegen China en Rusland (en daarmee ook naar de rest van de internationale gemeenschap) over de humanitaire situatie in Libië.31 De humanitaire situatie in Libië werd veel erger voorgesteld dan die in werkelijkheid was. Dit was om te verhinderen dat China en Rusland een veto uit zouden spreken tegen resolutie 1973 van de VN-veiligheidsraad die een no-fly zone boven Libië goedkeurde.

 

Tot slot heeft de Amerikaanse president Obama op31 augustus bevestigd dat Pro Al-Qaeda brigades dankzij de NAVO nu de baas zijn in Tripoli.6 Deze moslimextremisten staan onder commando van LIFG topman Abd Al-Hakim Belhadj, een Al-Qaeda veteraan uit Afghanistan. De LIFG heeft tevens grote delen van centraal en westelijk Libië in bezit. Militaire bronnen die bij jihad-strijders van het LIFG navraag deden of de macht nu zal worden overgedragen aan de door het Westen erkende NTC, antwoordden slechts met een wegwerpgebaar.2

 

Kortom, de bewering van de internationale gemeenschap dat Qadhafi orders heeft gegeven om op onschuldige opstandelingen/burgers te schieten die op een vreedzame wijze probeerden te protesten is een leugen. Wel hebben politie en soldaten zich verdedigd tegen moslimextremisten die hen aanvielen met stenen, messen, benzinebommen en wapens. Dit zijn geen vreedzame en onschuldigs opstandelingen maar (moslim)terroristen.

Vredespogingen door de opstandelingen afgewezen

Zowel Saif al-Islam Qadhafi als Moammar Qadhafi en de Afrikaanse Unie hebben meerdere handreikingen gedaan naar de opstandelingen om vrede te realiseren. Al deze handreikingen zijn door de moslimterroristen per direct afgewezen. Hiermee zijn zij schuldig aan de voortzetting van het bloedvergieten in Libië. Het gaat hierbij om de handreikingen die in de  volgende alinea’s beschreven worden.

 

Ten eerste, op 20 Februari heeft Saif al-Islam Qadhafi een speech gegeven waarin hij de onrusten in Libië uitgelegd heeft. In zijn speech heeft hij aangekondigd om te discussiëren over het doorvormen van politieke hervormingen en meer vrijheden.32, 33, 34

 

Ten tweede, Al-Jazeera melde dat Qadhafi de opstandelingen heeft aangeboden om een volkscongres te houden om hem onder voorwaarden te laten aftreden. Eén van die voorwaarden zou zijn dat de veiligheid en de bezittingen van zijn familie worden gegarandeerd. Ook zouden de opstandelingen moeten beloven dat zij geen documenten over Qadhafi aan het Internationaal Strafhof overhandigen. Qadhafi zou een delegatie naar Benghazi, het centrum van het verzet, hebben gestuurd. De leiders van de moslimterroristen hebben laten weten dat zij niet op het aanbod van Qadhafi in wilde gaan.35

 

Tot slot, Op 3 Julie is bekend geworden dat Qadhafi een vredesplan van de Afrikaanse Unie aangenomen heeft. Dit vredesplan is door de moslimextremisten per direct verworpen.36, 37

Kortom, de opstandelingen hebben 3 kansen gehad om een eind te maken aan het bloedvergieten en dat hebben zij niet gedaan waarmee zij bewust gekozen hebben voor een voortzetting daarvan. Het is daarom raar dat de internationale gemeenschap hen niet gestimuleerd heeft om deze handreikingen van Saif, Qadhafi en de Afrikaanse Unie aan te nemen.

 

Hoofdstuk 4:

 

4.1: Wat waren de reacties van de internationale gemeenschap op de verhalen uit Libië?

Reacties internationale gemeenschap

 

De internationale gemeenschap heeft meteen op de berichten uit Libië gereageerd. De internationale gemeenschap was van mening dat Libië een dictatuur was onder leiding van Gaddafi en dat hij geen geweld mocht gebruiken tegen vreedzame en onschuldige burgers. De internationale gemeenschap beweerde ook dat het gehele Libische volk zou willen dat hij op zou stappen en hij moest deze wens van het volk dan ook accepteren.

 

Resolutie 1970 Veiligheidsraad Verenigde Naties

Op 26 februari 2011 werd resolutie 1973 door de VN-veiligheidsraad unaniem aangenomen.38 De resolutie eiste een onmiddellijk einde aan het geweld in Libië en verwees de situatie in Libië naar het Internationaal Strafhof. Ook legde ze een wapenembargo en reisverboden op en werden de rekeningen van de Libische leider Gaddafi en zijn familie bevroren.

 

Resolutie 1973 Veiligheidsraad Verenigde Naties

Op 17 maart 2011 werd Resolutie 1973 van de VN-veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangenomen.39 Ze had betrekking op de situatie in Libië in verband met de opstand aldaar. De resolutie, die werd ingediend door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Libanon stelde een vliegverbod boven Libië in en machtigde alle VN-lidstaten om, met uitsluiting van een buitenlandse bezettingsmacht op Libisch grondgebied, alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor de bescherming van de burgerbevolking in Libië. Tien lidstaten van de Raad stemden vóór de resolutie. Naast de drie indieners waren dit de Verenigde Staten, Bosnië en Herzegovina, Colombia, Gabon, Portugal, Nigeria en Zuid-Afrika. Vijf landen onthielden zich van stemming, namelijk Rusland, China, Brazilië, Duitsland en India.

 

4.2: Wat waren de reacties van de westerse media?

 

De westerse media nemen alles over van de moslimterroristen,de Arabische media en de westerse politici. Het lijkt wel of westerse politici en meidia geen verhalen van de Libische regering en de Arabisch/islamitisch socialisten wil laten tonen. Doen zij dit toch dan lijkt het wel of deze verhalen niet  serieus genomen worden. Neem bijvoorbeeld de burgerslachtoffers die omgekomen zijn bij NAVO-aanvallen.

 

Luchtbombardementen hebben niet plaatsgevonden

Resolutie 1973 van de VN-veiligheidsraad is onder ander aangenomen naar aanleiding van de luchtbombardementen die Gaddafi uitgevoerd zou hebben op de opstandelingen. Waarschijnlijk heeft Qadhafi geen luchtbombardementen laten uitvoren op de opstandelingen. De volgende feiten ondersteunen deze stelling:

-         Ten eerste zijn er nooit duidelijke beelden vertoond van luchtbombardementen van het Libische leger op opstandelingen.

-         Ten tweede zijn er op het internet ook geen beelden van deze luchtbombardementen te vinden.

-         Ten derde heeft RT News vermeld dat het Russische leger de onrust in Libië al vanaf het begin in de gaten heeft gehouden en zij zeggen dat de Russische Intel satelliet geen enkel bewijs heeft kunnen vinden dat Gaddafi luchtbombardementen uitgevoerd zou hebben op de opstandelingen.40

-         Tot slot hebben internationale experts de plaatsen bezocht waar gebombardeerd zou zijn. Er is geen enkel bewijs gevonden dat deze plaatsen gebombardeerd waren.41

Kortom, de bewering van de internationale gemeenschap dat Qadhafi luchtbombardementen uitgevoerd zou hebben is waarschijnlijk ook een leugen.

 

Conclusies

 

Antwoord op onderzoeksvraag 1:

 

Waarom al die leugens?

Op basis van de voorgaande hoofdstukken kan men dus stellen dat de beweringen van de internationale gemeenschap allemaal leugens zijn. waarom heeft de internationale gemeenschap zoveel gelogen? Er zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat zij een groot gebrek heeft aan feitelijke kennis en inzicht betreffende het conflict in Libië. Dit acht ik niet waarschijnlijk. De tweede mogelijkheid is dat zij zich dom houd en dat zij een geheime/verborgen agenda heeft. Kortom, een internationaal complot tegen Libië.

 

Franse geheime dienst

In oktober 2010 werd Nuri Mesmari, het hoofd van Qadhafi’s secretariaat, in Parijs ondervraagd door de Franse geheime dienst. In onder andere de Aziatische media werd bericht dat Mesmari tegen flinke betaling Libische staatsgeheimen zou hebben verraden. De informatie die onthult werd en verwerkt is in de volgende alinea’s was voor de Franse president Sarkozy een harde slag in zijn gezicht.42

 

Hoofdstuk 5:

 

5.1: Waarom is Libië slachtoffer van een internationaal complot?

 

Libië is slachtoffer van een internationaal complot. De volgende feiten die genoemd worden geven aan waarom Libië slachtoffer is van een internationaal complot.

-         Ten eerste, Qadhafi zou alle  Libische olietegoeden uit Europa terug te trekken. Die tegoeden bevonden zich met name op de in toch al grote financiële problemen verkerende Franse banken en zouden naar Azië worden overgebracht.42

 

-         Ten tweede, Qadhafi had aangekondigd dat Libië zou stoppen met het kopen van Franse Rafale gevechtsvliegtuigen.42

 

-         Ten derde, Qadhafi had aangekondigd dat hij in geen geval de bouw van een Libische kerncentrale aan een Frans consortium te gunnen.42

 

-         Ten vierde, Het Franse olieconcern Total wilde nieuwe oliewinningcontracten in Libië, maar Qadhafi gaf deze aan het Italiaanse ENI concern.42

 

-         Ten vijfde, Qadhafi heeft geprobeerd om samen met de andere Afrikaanse landen gezamenlijk één Afrikaanse satelliet te lanceren. Dit project zou 400 miljoen dollar gaan kosten. Deze satelliet zou gaan zorgen voor internet en telefooncommunicatie. Westerse landen maakten een winst van meer dan 500 miljoen dollar per jaar voor het aanbieden van telecommunicatie in Afrika. In 2007 heeft Qadhafi besloten om 300 miljoen dollar te besteden aan de Afrikaanse satelliet. Alle andere Afrikaanse landen zouden in totaal 100 miljoen dollar neerleggen hiervoor. Wanneer deze Afrikaanse satelliet gelanceerd zou zijn zou het westen zijn jaarlijkse winst van 500 miljoen dollar voorgoed kwijtraken.43

 

-         Ten zesde, Qadhafi en de Afrikaanse landen hebben besloten om 3 grote banken in Afrika op te richten.43

 

De eerste grote bank zou de Africa Monetary Fund zijn. Hierdoor zouden Afrikaanse landen niet langer geld hoeven lenen van het International Monetary Fund (IMF). Het gevolg hiervan is dat Afrikaanse landen ophouden met het afsluiten van leningen bij het IMF waardoor de renteopbrengsten van deze Afrikaanse landen aan het IMF en dus het westen zouden stoppen.

 

De tweede grote bank zou de Central African Bank zijn. Deze bank zou ervoor gaan zorgen dat Afrikaanse landen zouden ophouden met het gebruiken van westerse muntsoorten.

 

De derde grote bank zou the Bank of Investment zijn. Deze bank zou de meeste investeringen in Afrika beheren en controleren.

 

Al deze banken zouden zorgen voor meer economische onafhankelijkheid en zelfstandigheid van Afrikaanse landen. Het westen wil dat niet omdat economische onafhankelijkheid negatieve gevolgen zal hebben op de westerse economieën.

 

-         Ten zevende, Qadhafi heeft Libië rijkdom en welvaart gebracht, maar dit was niet genoeg voor hem. Gaddafi heeft jaren lang gestreefd naar Afrikaanse eenheid. Toen hij In 2009 benoemd werd tot voorzitter van de Afrikaanse Unie heeft hij gepleit voor de oprichting van één Verenigde Staten van Afrika  met één munt, één paspoort en één regering.43, 44

 

Deze ene munt zou de gouden dinar worden.44 Vlak voor de militaire interventie in Libië heeft Qadhafi aangekondigd dat Libië gereed was om over te stappen op het nieuwe geldsysteem van de gouden dinar en heeft hij de andere Afrikaanse en Arabische landen opgeroepen om dit ook te doen.

 

Voor het westen zouden de financieel-economische gevolgen door de stijging van olieprijzen rampzalig zijn.44 De rijkdom van een land zou voortaan namelijk afhangen van de hoeveelheid goud die een land bezit en niet van de hoeveelheid euro’s of dollars. Het westen importeert veel olie uit Afrikaanse en Arabische landen. Voortaan zouden Europese landen en Amerika van hun euro’s en dollar eerst gouden dinars moeten kopen. Voor slechts één gouden dinar zouden dan ongelofelijke bedragen aan euro’s en dollars moeten worden betaald waardoor olie uit de Afrikaanse en Arabische landen onbetaalbaar zou worden. Dit kon het westen zich niet laten permitteren.15

 

-         Tot slot, Qadhafi heeft na zijn staatsgreep de oliewinning in Libië genationaliseerd waardoor olieopbrengsten direct naar de staat gingen.1 Een nieuw landelijk bestuur zou deze nationalisering ongedaan kunnen maken waardoor multinationals zich bezig zouden kunnen houden met de oliewinning. Het geld wat verdient zou worden zou dan niet naar de Libische staat gaan, maar zou gaan in de zakken van rijke ondernemers gaan waarna het westen belasting kon vragen over deze olieopbrengsten. Het westen zal dus geld verdienen met particuliere multinationals in Libië die niet in eigendom zijn van de Libische staat.

5.2: Hoe is het internationale complot tegen Libië opgezet en uitgevoerd?

Libië is slachtoffer van een internationaal complot. De volgende feiten geven aan hoe Libië slachtoffer geworden is van het internationale complot.

-         Allereerst verzekerde Frankrijk zich van de steun van Saudi Arabie en Bahrein met de belofte om deze regimes voortaan met rust te laten aangaande de schendingen van de mensenrechten in deze landen. Beide Arabische regimes zorgden vervolgens voor de steun van de Arabische Liga.42

 

-         Met de leugens van de moslimterroristen en de Arabische media zijn vervolgens andere westerse landen die zich niet bewust zijn va de werkelijkheid overgehaald om de resoluties van de VN-veiligheidsraad te steunen.

 

-         Landen die deel uitmaken van het complot hebben  de moslimterroristen al voor 15 februari en ook daarna bewapend.45 Dit is een bewezen feit.

 

-         Onafhankelijke bronnen vermelden dat de CIA, Al-Qaeda strijders, Arabische strijders en huurlingen naar Libië hebben laten komen en al voor 15 februari geïnfiltreerd waren in de Libische samenleving. Amerika heeft een groot aandeel geleverd in de voorbereiding van dit complot.46 Uit Pakistaanse regeringskringen zijn berichten afkomstig dat de CIA 1500 strijders uit Afghanistan naar Libië zou hebben gevlogen om daar de moslimterroristen te ondersteunen.42

 

-         Resolutie 1970 van de VN-veiligheidsraad maakte het mogelijk om de tegoeden van Gaddafi te bevroren waarmee de Franse banken voorlopig waren gered. Tevens werd een wapenembargo ingesteld waardoor het Libische volk zich niet zou kunnen verdedigen tegen de NAVO-Al-Qaeda-alliantie.

 

-         Resolutie 1973 van de VN-veiligheidsraad maakte het mogelijk om met alle mogelijke middelen de moslimterroristen te steunen bij het aanvallen van het Libische volk en het afzetten van Gaddafi, een no-flyzone werd ingesteld waardoor de Libische luchtmacht niet kon worden ingezet bij de verdediging van het Libische volk tegen de moslimterroristen. Tevens maakte de no-flyzone het mogelijk om vanuit de lucht directe aanvallen uit te voeren op het Libische leger.

 

-         Special forces zijn ingezet om de luchtmacht tijdens de luchtaanvallen te steunen. Zij doen gewoon mee met de strijd op de grond.47

5.3: Welke misdaden zijn gepleegd door de NAVO-Al-Qaeda-alliantie in Libië?

 

Burgerslachtoffers:48

 

14 mei: NAVO-luchtaanvallen hebben een grote groep mensen geraakt in Brega die zich verzameld hadden voor het vrijdaggebed. 11 religieuze leiders zijn daarbij om het leven gekomen en 50 andere zijn gewond geraakt.

24 mei: NAVO-luchtaanvallen in Tripoli hebben 19 burgers gedood en 150 burgers verwond, volgens Libische staattelevisie.

31 mei: Libië claimt dat NAVO aanvallen geleid hebben tot de dood van 718 burgers.

19 juni: NAVO-luchtaanvallen hebben een huis geraakt in Tripoli, hierbij zijn volgens de Libische staattelevisie 7 burgers omgekomen.

20 juni: Bij een NAVO-luchtaanval op Sorman, vlakbij Tripoli, zijn volgens de Libische staattelevisie 15 burgers omgekomen en 20 gewond geraakt.

25 juni: Bij NAVO-aanvallen in Brega zijn een bakker en een restaurant geraakt. Volgens de Libische staattelevisie zijn hierbij 15 burgers gedood en 20 gewoond geraakt.

28 juni: Bij NAVO-luchtaanvallen op de stad van Tawragha, 300 km ten oosten van Tripoli, zijn 8 burgers omgekomen.

25 juli: Bij NAVO-luchtaanvallen op een ziekenhuis in Zilten zijn 11 burgers om het leven gekomen.

30 juli: De NAVO heeft een aanval uitgevoerd op de Libische staattelevisie Al-Jamahiriya. Hierbij zijn 3 journalisten om het leven gekomen.

9 augustus: De Libische regering claimt dat er bij een NAVO-luchtaanval in Majer, een dorp vlakbij Zilten, 85 burgers om het leven zijn gekomen.

15 September: Woordvoerder van Qadhafi, Moussa Ibrahim verklaart dat NAVO-luchtaanvallen 354 burgers hebben gedood en 700 burgers hebben verwond, 89 burgers zijn vermist. Hij claimt ook dat sinds 1 September 2000 burgers om het leven zijn gekomen bij de NAVO-luchtaanvallen.

 

Nog meer NAVO-Al-Qaeda-misdaden

Op internet zijn er bewijzen van de NAVO-Al-Qaeda-misdaden te zien. Naast bovengenoemde misdaden plegen de rebellen ook misdaden zoals het ophangen, executeren en het onthoofden van soldaten en burgers die steun betuigen aan Gaddafi.49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Tevens verkrachten de terroristen vrouwen vlak de ogen van hun echtgenoten en vaders om ze vervolgens daarna op een gruwelijke wijze te vermoorden.58 Niet alleen mannen en vrouwen maar ook kinderen worden door de terroristen vermoord.

 

De NAVO heeft ook The Great Man Made River gebombardeerd en raketten in ziekenhuizen geschoten. 59, 60 Elk huis met een groene vlak word kapot geschoten door de terroristen. 65

 

Hoofdstuk 6: Welke vredesmaatregelen zijn noodzakelijk en moeten per direct uitgevoerd moeten worden?

 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken kan ben ik van mening dat de volgende maatregelen per direct uitgevoerd moeten worden:

 

-         Landen mogen geen wapens meer leveren aan de NAVO-Al-Qaeda-alliantie.

 

-         De NAVO en alle buitenlandse troepen moeten zich per direct terugtrekken uit Libië. Zij zijn de hele tijd bewust bezig geweest met het steunen van de moslimterroristen en het plegen van aanslagen tegen de Libische bevolking. De NAVO ziet toe op de uitvoering van resolutie 1973 van de VN-veiligheidsraad die ingediend is door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Libanon en dus zijn deze landen en de NAVO niet te vertrouwen omdat deze landen samen met de VS betrokken zijn in het opzetten en uitvoeren van het internationale complot tegen Libië.38, 39 Kortom, De NAVO en de buitenlandse militaire troepen moeten zich zo snel mogelijk terugtrekken uit Libië. Wanneer de NAVO zich teruggetrokken heeft zullen de moslimterroristen waarschijnlijk geen aanvallen meer uitvoeren. De Libische bevolking heeft maanden lang de aanvallen van de NAVO-Al-Qaeda-alliantie doorstaan en zij zullen dan ook sterk genoeg zijn om zich zelf te bevrijden.

 

-         De regering van de  Libisch-Arabische-Socialistische-Volks-Jamahariyah moet erkend worden en banden moeten worden hersteld.

 

-         In overleg met de regering van de Libisch-Arabische-Socialistische-Volks-Jamahiriyah moeten hulporganisaties voedsel, water en medicijnen sturen naar de dorpen, steden en gebieden in Libië waar mensen geen voedsel, water en medicijnen hebben.

 

-         De rol van Qadhafi in de Libisch-Arabische-Socialistische-Volks-Jamahariyah moet erkend en geaccepteerd worden.

 

Oprichting vredescommissie

Op internationaal niveau moet er een vredescommissie ingesteld worden die zich moet bezighouden met het toezicht en de controle van de naar mijn mening noodzakelijke vredesmaatregelen die uitgevoerd moeten worden. De landen waren die actief en bewust betrokken waren bij het internationale complot tegen Libië zijn vermoedelijk Frankrijk, Engeland, Libanon, de Arabische Liga, de Verenigde Staten en overige landen de gestemd hebben voor resolutie 1973 van de VN-veiligheidsraad.38, 39 Deze landen mogen niet in deze commissie worden vertegenwoordigd.

 

Wanneer de politiekverantwoordelijken de naar mij mening noodzakelijke maatregelen niet uitvoeren moeten de oppositie en de ingestelde vredescommissie hen onderdruk zetten en moet het volk, overal in alle landen, massaal op een vreedzame mannier in opstand komen om hun steun te betuigen aan het Libische volk om de politiekverantwoordelijken onder druk te zetten om de genoemde noodzakelijke maatregelen als nog uit te voeren.

 

6.2 Welke aanvullende maatregelen kunnen boven op de noodzakelijke vredesmaatregelen genomen worden om vrede te stimuleren?

 

Wat is nu de situatie in Libië?

 

Scenario 1

Van de westerse media kregen we alleen te horen: ‘Benghazi is in handen van de opstandelingen’ ‘Tripoli is gevallen’ ‘Sirte is door de opstandelingen veroverd’ etc. Westerse media vertellen naar mij mening niet veel over de steden die nog in handen zijn of terug veroverd zijn door de loyalisten van Qadhafi. Kortom, als we de westerse media moeten geloven is Libië nu na de verovering van Sirte geheel in handen van de rebellen. Dit is niet het geval.

Aanvullende maatregelen t.a.v. scenario 1

Op basis van voorgaande hoofdstukken en de berichtgeving van de westerse media (als we die moeten geloven) kan ben ik van mening dat de volgende maatregelen naast de eerder genoemde noodzakelijke maatregelen per direct uitgevoerd moeten worden:

 

-         Libië moet als één land (tijdelijk) verdeeld worden in twee landen, namelijk West- Libië en  Oost- Libië zoals aangegeven is in bijlage 2.

 

-         De NTC en de moslimterroristen moeten accepteren dat de inwoners in het westen van Libië  achter Qadhafi en zijn bestuurlijk systeem van de  Jamahariyah staan.

 

-         Alle moslimterroristen moeten zich terug trekken uit West-Libië en laten daarbij zowel voor als tijdens de terugtrekking de Libische bevolking met rust.

 

-         Aanhangers van Qadhafi en de Jamahariyah die door de NAVO-Al-Qaeda-alliantie gevangen genomen zijn moeten worden vrijgelaten en geëscorteerd worden naar West-Libië incl. Saif al-Islam Qadhafi.

 

-         De bevroren tegoeden van Qadhafi en de regering van de Libisch-Arabische-Socialistische-Volks-Jamahariyah moeten onmiddellijk vrijgegeven en op een eerlijke mannier verdeeld worden aan Qadhafi, de regering van de Libisch-Arabische-Socialistische-Volks-Jamahariyah en de NTC. Een eerlijke verdeling van deze tegoeden verkrijgt men door in het geval van scenario 1 het totaal aantal aan Libische tegoeden te delen door het totaal aantal Libische inwoners en de verkregen uitkomst vervolgens te vermenigvuldigen met de totale omvang van de Libische bevolking in west/oost Libië.

 

Sancties op het niet naleven van de aanvullende maatregelen t.a.v. scenario 1

De ingestelde vredescommissie moet tevens toe zien op de uitvoering van de aanvullende maatregelen. Mocht de NTC en de moslimterroristen zich niet houden aan de aanvullende maatregelen dan moeten de politiekverantwoordelijken de volgende sancties opstellen t.a.v. Oost-Libië en deze uitvoeren:

-         Zij krijgen niet dat deel van de bevroren tegoeden waar zij recht op hebben. Een eerlijke verdeling van deze tegoeden verkrijgt men door het totaal aantal aan Libische tegoeden te delen door het totaal aantal Libische inwoners en de verkregen uitkomst vervolgens te vermenigvuldigen met de totale omvang van de Libische bevolking in west/oost Libië.

-         Zij raken de erkenning van de internationale gemeenschap dat zij Al Kufrah (Zuid-Oost-Libië) kwijt en in vervolg hiervan zal de internationale gemeenschap Al Kufrah toekennen aan de Grote Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah

 

Toekomstige maatregel t.a.v. scenario 1

In elke gemeente in Oost-Libië worden door de vredescommissie verkiezingen georganiseerd en zij voert deze zelf uit. Libische burgers kunnen dan kiezen of zij bestuurd willen worden door de Libisch-Arabische-Socialistische-Volks-Jamahariyah of door de NTC of de regering die daaruit voort gaat komen. Bij meer dan 68% winst voor de Libisch-Arabische-Socialistische-Volks-Jamahariyah zal de gemeente hierbij toegevoegd worden.

 

 

 

Scenario 2

Onafhankelijke media zoals NicoDeGeit.Wordpress.com, het youtube kanaal van  108morris108en andere media schetsen een ander beeld.61, 62, 63, 64 Op 2 oktober verscheen het bericht dat 70 tot 80% van Libië zou nog steeds in handen is van burgers loyaal aan Qadhafi. Op 1 oktober zouden hevige gevechten plaatsgevonden hebben in tripolie en de groene vlag zou inmiddels weer wapperen in 80% van de hoofdstad. Het oliestadje Ras Lanuf, waar 90% van de Libische olie doorheen stroomt, werd bevrijd van NAVO-Special Forces die daar enkele dagen geleden met parachutes gedropt werden. De TNC beet haar tanden stuk op Sirte en Bani Walid. Het gehele zuiden is onder de groene vlag. Tobruk voor 100%. Al Baida: 60% groen, en ook in Zawijah wappert de groene vlag. Touareg nomaden zouden op 5 oktober 16 NAVO vliegtuigen neergeschoten hebben en Benghazi zou die dag bijna in zijn geheel in handen zijn van het Groene leger.

 

Scenario 2 meest geloofwaardig

Eerder is al aangetoond dat de westerse media de ene na de andere leugen overnamen van de terroristen en de westerse media. Libië was een dictatuur: leugen. Het gehele volk wilde Qadhafi weg hebben: leugen. Qadhafi zou soldaten en politie op onschuldige mensen laten schieten: leugen. Qadhafi zou zijn eigen mensen gebombardeerd hebben: leugen. Kortom, de bewering (als die komt) dat Libië geheel in handen is van de rebellen zal dan waarschijnlijk ook een leugen zijn.

 

Tevens worden de terroristische misdaden van de terroristen en de NAVO verzwegen. Kortom, er word niet alleen gelogen maar en word ook verzwegen dus de westerse media is van alles behalve betrouwbaar.

 

De internationale vredescommissie zal moeten onderzoeken en bewijzen welk scenario waar is, waarschijnlijk is dat dus scenario 2.

 

Aanvullende maatregel t.a.v. scenario 2

 

-         De bevroren tegoeden van Qadhafi en de regering van de Libisch-Arabische-Socialistische-Volks-Jamahariyah moeten onmiddellijk vrijgegeven worden aan Qaddafi en de regering van de Libisch-Arabische-Socialistische-Volks-Jamahariyah. De NTC krijgt een deel van deze tegoeden waarmee zij primaire producten kunnen kopen die de burgers in bepaalde steden nodig hebben die nog onder commando staan van de moslimterroristen. Zodat deze burgers voedsel en water kunnen kopen. Dit deel van de tegoeden is gebaseerd op het totaal aantal aan Libische tegoeden gedeeld door het totaal aantal Libische inwoners en de verkregen uitkomst vermenigvuldigd met de totale omvang van de Benghazi.

-         De NTC stapt op en de eer van Qadhafi en de Libisch-Arabische-Socialistische-Volks-Jamahariyah moet worden hersteld.

 

Sancties op het niet naleven van de aanvullende maatregelen t.a.v. scenario 2

De ingestelde vredescommissie ziet tevens toe op de uitvoering van de aanvullende maatregelen. Mochten de NTC en de moslimterroristen zich niet houden aan de aanvullende maatregelen t.a.v. scenario 2 dan mogen zij niet dat deel van de bevroren tegoeden krijgen waar zij recht op hebben in het geval van scenario 2.

 

Literatuurlijst:

1 Anoniem. Libië. Wikipedia. URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Libi%C3%AB

2 SheepDog707. The truth about Libya and Gaddafi. Youtube. URL: http://www.youtube.com/watch?v=N2Yk5RUYaDM&feature=results_main&playnext=1&list=PL04756E1967478E9C

3 Ntyrannay1. Shocking Truth About Gaddafi — what you don’t know. URL: http://www.youtube.com/watch?v=aXQxTv3nB14&feature=related

4 Anoniem. Great Man-made River. Wikipedia. URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Great_Man-made_River

5 Muammar Al Qaddafi. The Green Book. URL: http://911-truth.net/other-books/Muammar-Qaddafi-Green-Book-Eng.pdf  

6 Anoniem (28 augustus 2011). Pro Al-Qaeda brigades dankzij NAVO nu de baas in Tripoli. Xander nieuws. URL: http://xandernieuws.punt.nl/?id=638861&r=1

7 NWONEWS666. Libya Rebels had NATO Weapons from Day 1 – Brand New in the box. URL: http://www.youtube.com/watch?v=rJL-LeGwfxE

8 RT news. ‘NATO bombs civilians!’ – Cynthia McKinney from Tripoli with truth. URL: http://www.youtube.com/watch?v=48J_DIZBNyE

9 CBS. NATO bombing mistake kills Libyan civilians. URL: http://www.youtube.com/watch?v=DitwGGivXis

10 G2XH.  Urgent 17,09,2011 !!!! NATO Bombed Civilians Homes. URL:  http://www.youtube.com/watch?v=SF-_Al7xgm4

11 ArneVlman. Gadaffi speech Tripoli July 01 2011 – Million March – Part 1. URL: http://www.youtube.com/watch?v=nSnlIlATIKw&feature=related

12 ArneVlman. Gadaffi speech Tripoli July 01 2011 – Million March – Part 2. URL: http://www.youtube.com/watch?v=JnTMVC5EIgE

13 inomineX. Libya/El Azizia: Gaddafi speech – Mass Protests against NATO, 19th Juli 2011. URL: http://www.youtube.com/watch?v=KaOplioLKxs

14 inomineX. Libya: Gaddafi speech, SIRTE TODAY, 21th Juli 2011 – Massive Protests against NATO-Aggression. URL: http://www.youtube.com/watch?v=qFD62FVkVmQ

15 Rayyisse. Gaddafi speech Zelten [27-07-2011]. URL: http://www.youtube.com/watch?v=_5ssKsMH6Eg&feature=related

16 Rayyisse. Libya : Gaddafi Speech Abu Salim [28-07-2011]. URL: http://www.youtube.com/watch?v=6CzV8w_wEII&feature=related

17 Rayyisse. Kadhafi Speech Al-Khoms [26-07-2011]. URL: http://www.youtube.com/watch?v=_Hga0-dNWGU&feature=related

18 inomineX. Libya/Libyen, Gadaffi’s Speech, Sebha (Sabha), Part 1/3, subtitles, 08.07.2011. URL: http://www.youtube.com/watch?v=vf85ey5wTy4

19 inomineX. Libya: Gaddafi speech in Zawia City, 16th Juli 2011, Massive Protest against NATO-Aggression, Part 1. http://www.youtube.com/watch?v=F-h4os5uGwM

20 inomineX. Libya / BANI WALID (WERFALLA): Gaddafi speech, 31.07.11 – Huge Protest Against NATO-Aggression. URL: http://www.youtube.com/watch?v=Bno3VMS8KsI

21 OnToDenver. Gaddafi Cruising the Streets of Tripoli, Libya 14 Apr 2011. http://www.youtube.com/watch?v=L0smTCyTuL8

22 MLAKtion. Song: Gaddafi – the African Hero. URL: http://www.youtube.com/watch?v=YUkNjw7J9PY&feature=related

23 Anoniem. Al-Jama’a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya. Wikipedia. URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Libische_Islamitische_Gevechtsgroep

24 Anoniem. Al Jazeera. Wikipedia. URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera

25 GlobalPrison. BBC NEWS. Full Colonel Gaddafi interview 02 March 2011. URL: http://www.youtube.com/watch?v=tEq-n6ciuxc

26 Anoniem (17 februari 2011). Tussen de 4 en 13 doden bij nieuwe rellen in Libië. Volkskrant. URL: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1835717/2011/02/17/Tussen-de-4-en-13-doden-bij-nieuwe-rellen-in-Libie.dhtml

27 SaveLybya (17februari 2011). [SAVE-LIBYA] Protesters Clash With Police. URL: http://www.youtube.com/watch?v=4TiEtvS-ryw&feature=related

28 SaveLybya (25 februari 2011).  [SAVE-LIBYA] Protesters Rebel Against Police In Al-Zawiya, Libya. URL:

http://www.youtube.com/watch?v=2IE26VFLbW0&feature=related

29 SaveLybya (24 februari 2011). [SAVE-LIBYA] Deaths Increase In Al-Zawiya Demonstrations. URL: http://www.youtube.com/watch?v=AyHOVAuLcqg&feature=fvst

30 Anoniem. Gaddafi International Foundation for Charity Associations. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Gaddafi_International_Foundation_for_Charity_Associations

31 P uncial. ‘VS loog tegen China en Rusland over Libische conflict’. Zaplog.nl . URL: http://zaplog.nl/zaplog/article/vs_loog_tegen_china_en_rusland_over_libische_conflict

32 bokaal2 (20 februari 2011). Al Jazeera English – Saif El Islam Gadaffi addresses the nation – Part 1 of 3. Al Jazeera English. URL: http://www.youtube.com/watch?v=eL6I5hktEs0

33 bokaal2 (20 februari 2011). Al Jazeera English – Saif El Islam Gadaffi addresses the nation – Part 2 of 3. Al Jazeera English. URL: http://www.youtube.com/watch?v=sdr8ay6vtx8

34 bokaal2 (20 februari). Al Jazeera English – Saif El Islam Gadaffi addresses the nation – Part 3 of 3. Al Jazeera English. http://www.youtube.com/watch?v=kdNrskindfQ

35 G. Hoevenaars.  Spits. ‘Kaddafi overweegt aftreden’ URL: http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/03/kaddafi_overweegt_aftreden.html   

36 Anoniem. ‘Khadaffi accepteert vredesplan AU’. URL:  http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/khadaffi_accepteert_staakt_het_vuren_en_onderhandelingen

37 Anoniem. Rebellen Libië tegen Afrikaans vredesplan. URL: http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/1873726/2011/04/11/Rebellen-Libie-tegen-Afrikaans-vredesplan.dhtml

38 Anoniem. Resolutie 1970 Veiligheidsraad Verenigde Naties. Wikipedia. URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_1970_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

39 Anoniem. Resolutie 1973 Veiligheidsraad Verenigde Naties. Wikipedia. URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_1973_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

40 RT news.  Russia Intel Satelite shows Gaddafi Did NOT Attack His People. URL: http://www.youtube.com/watch?v=irqjQelin-Y

41 RT news. Gaddafi did NOT bomb Tripoli!!! NATO wages war on false claims.MUST WATCH! URL: http://www.youtube.com/watch?v=OLXYpZqZ_zw

42 Anoniem (1 september 2011). NAVO ingrijpen Libië bedoeld om Franse banken en daarmee de euro te redden. Xander nieuws. URL: http://xandernieuws.punt.nl/?r=1&id=639168

43 JorYanandBrothers(26 juni). Why Gadhafi must die! URL: http://www.youtube.com/watch?v=zCnFBqVwhw8

44 RT news. Saving the world economy from Gaddafi – Gold Dinar. URL:

http://www.youtube.com/watch?v=PLJu0X14vmg

45 NWONEWS666. Libya Rebels had NATO Weapons from Day 1 – Brand New in the box. URL: http://www.youtube.com/watch?v=rJL-LeGwfxE

46 FacelesswithEyesOpen (11 september 2011). General Wesley Clark: Wars Were Planned – Seven Countries In Five Years. URL: http://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw

47 Nico de Geit (2 oktober 2011). ‘Groene vlag wappert in 80% Tripoli’. URL: http://nicodegeit.wordpress.com/2011/10/02/groene-vlag-wappert-in-80-tripoli/#more-1477

48 Anoniem. Wikipedia. 2011 military intervention in Libya – 3 civilian losses. URL:  http://en.wikipedia.org/wiki/2011_military_intervention_in_Libya

49 Msanwarlybya (1 augustus 2011). Lybyan Rebels crimes. URL:  http://www.youtube.com/watch?v=WopKrg7aWJg

50 Anoniem. (15 april). Libische rebellen executeren zwarte immigranten. E-REPORER. URL: http://www.dereporter.be/libie/libische-rebellen-executeren-zwarte-immigranten

51 Protectsouthossetla ( 31 AUGUSTUS). Violent Rebels Continue to Massacre Blacks & Gaddafi Loyalists In Enslaved Parts Of Libya. CNN. URL: http://www.youtube.com/watch?v=KXv_VTk6NbE

52  Gummage06 (3 april 2011). NATO Backed Al Qaeda Fighters Capture And Execute Gaddafi Soldiers!!! URL: http://www.youtube.com/watch?v=HHVy7_OJ7EA

53 NATO & Al-Qaeda War Crimes In Libya.  URL: http://www.federaljack.com/?page_id=37933

54 1VSMRK (7 oktober 2011). CNN NATO Criminal Bombings on Tripoli (1), NATO Crimes In Libya. CNN. URL: http://www.youtube.com/watch?v=iTATDAYQOoU&NR=1

55 InomineX (17 september 2011).

Libya: Sirte Inside – 9/17/2011, NATO criminals bomb civilian homes, Part 1. URL: http://www.youtube.com/watch?v=8s6p0vPFJFs

56 InomineX (17 september 2011). Libya: Sirte Inside – 9/17/2011, NATO criminals bomb civilian homes, Part 2. URL: http://www.youtube.com/watch?v=fIa5LPIIldw&NR=1

57  USFullOfLies (21 augustus). NATO kills children in Libya. RT News. URL: http://www.youtube.com/watch?v=4SSlhybfXNI

58 Susan Lindauer(11 juni). GOING ROGUE: NATO War Crimes in Libya. URL: http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2011/06/11/going-rogue-nato-war-crimes-in-libya

59 Timothy Bancroft-Hinchey (23 juli 2011) . NATO war crime: Libya water supply. URL:  http://english.pravda.ru/news/world/23-07-2011/118577-nato_war_crimes-0/

60 Anoniem (6 oktober 2011). NATO bombs hit hospital in Libya’s Sirte. URL: http://www.infowars.com/nato-bombs-hit-hospital-in-libyas-sirte/

61 NicoDeGeit.Wordpress.com. URL: http://nicodegeit.wordpress.com/

62 Kanaal van 108morris108. URL: http://www.youtube.com/user/108morris108

63 Kanaal van 1VSMRK. http://www.youtube.com/user/1VSMRK

64 RT News. http://rt.com/

65 WolkenZwemmer (4 oktober 2011) Rebels Destroy Every House that carries a Green Flag – NATO Bombs Indiscriminately (Oct 3, 2011). RT News. URL: http://www.youtube.com/watch?v=VyXtO6Km8sI&feature=related

66 Anoniem (15 september 2011). Amerikaans oud Congreslid getuige van afslachten Libische burgers door NAVO troepen. Xander nieuws. URL: http://xandernieuws.punt.nl/?id=640381&r=1

67 BelovedLIBYA (22 april 2011). What you dont know about the libyan crisis. URL: http://www.youtube.com/watch?v=9hlOhymEY7c

 

Bijlage 1:

 

 

 

2010 Human Development Report (gebaseerd op data uit 2010, gepubliceerd op 4 November, 2010)[1]

██ Zeer hoog – 0.900 en hoger

██ Zeer hoog – 0.850-0.900

██ Zeer hoog – 0.785-0.850

██ Hoog – 0.730-0.785

██ Hoog – 0.675-0.730

██ Matig – 0.625-0.675██ Matig – 0.575-0.625

██ Matig – 0.525-0.575

██ Matig – 0.475-0.525

██ Laag – 0.400-0.475

██ Laag – 0.300-0.400

██ Laag – lager dan 0.300

██ Geen gegevens

Bijlage 2:

 

Arabisch

Nederlands

Inwoners (2006)[1]

Nummer op kaart

البطنان

Al Butnan

159.536

1

درنة

Derna

163.351

2

الجبل الاخضر

Al Jabal al Akhdar

203.156

3

المرج

Al Marj

185.848

4

بنغازي

Benghazi

670.797

5

الواحات

Al Wahat

177.047

6

الكفرة

Al Kufrah

50.104

7

سرت

Sirte

141.378

8

مصراتة

Misrata

550.938

9

المرقب

Al Murgub

432.202

10

طرابلس

Tripoli

1.065.405

11

الجفارة

Al Jfara

453.198

12

الزاوية

Az Zawiyah

290.993

13

النقاط الخمس

An Nuqat al Khams

287.662

14

الجبل الغربي

Al Jabal al Gharbi

304.159

15

نالوت

Nalut

93.224

16

الجفرة

Al Jufrah

52.342

17

وادي الشاطئ

Wadi Al Shatii

78.532

18

سبها

Sabha

134.162

19

وادي الحياة

Wadi Al Hayaa

76.858

20

غات

Ghat

23.518

21

مرزق

Murzuq

78.621

22

Oost – Libie:

Gemeenten 1 t/m 7

 

West Libie:

Gemeenten 8 t/m 22

2 Responses to Libië

  1. Nice post. I study one thing tougher on different blogs everyday. It is going to at all times be stimulating to read content from different writers and observe a bit of something from their store. I’d desire to use some with the content on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll offer you a link on your internet blog. Thanks for sharing.

  2. Als ik het niet vermoedde :) ! Leuk geschreven hoor, heb genoten :) ..

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>