Statuten

OPRICHTING VERENIGING

 

Zaaknummer: 10376

 

Heden, acht februari tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr Jakob Albert Mendelts, notaris te Voorhout (gemeente Teylingen):  _______________________________________________________________________________________

1.     de heer WESLEY WAYLON ZONNEVELD, geboren te Leiden op vijf december negentienhonderd een en negentig, wonende te 2211 MT Noordwijkerhout, Ridderspoor 18, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, zich legitimerende met zijn Nederlandse Identiteitskaart  nummer: IRCR07R88, afgegeven te Noordwijkerhout op negen februari tweeduizend elf;___________________________________________

2.     mevrouw GERDA NELLIE CORRIE LUT, geboren te Leiden op vier juni negentienhonderd zeven en dertig, wonende te 2211 PZ Noordwijkerhout, Clemenshof 12, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, zich legitimerende met haar Nederlandse identiteitskaart nummer: IWKKCD931, afgegeven te Noordwijkerhout op twintig juni tweeduizend elf.________________________________________________________________________

De comparanten wensen bij deze akte een verenging op te richten waarvan de statuten zullen luiden als volgt.        

1- naam, zetel en definities_______________________________________________________________________________

Artikel 1.___________________________________________________________________________________________________________

1.     De vereniging draagt de naam: Mondiaal Realistische Partij, ook wel aangeduid met MRP.       

2.     Zij heeft haar zetel te Noordwijkerhout.____________________________________________________________

Artikel 2:___________________________________________________________________________________________________________

In deze statuten wordt verstaan onder:__________________________________________________________________

a.     Vereniging: Mondiaal Realistische Partij/MRP;______________________________________________________

b.     Congres: de algemene ledenvergadering van de vereniging;__________________________________

c.     Partijraadsleden: Leden die tevens lid zijn van een partijraad;_______________________________

d.     Toezichtraadsleden: Leden die tevens lid zijn van een toezichtraad;________________________

e.     Bestuursleden: Leden die tevens lid zijn in een partijbestuur; _______________________________

f.      Deelnemerkandidaten: Leden die zich opgegeven hebben voor het kandidaatschap voor een bepaalde functie/plaats op een van de kandidatenlijsten;    _____________________________________________________

2 – doel en middelen_________________________________________________________________________________________

Artikel 3:___________________________________________________________________________________________________________

1.     De vereniging heeft als doelstelling het realiseren van de standpunten die voortkomen uit de unieke ideologie van het Mondiaal Realisme welk realisme geïntroduceerd is door de comparant sub 1.   

2.     In het beginselprogramma op de website van de MRP staat de ideologie van het mondiaal realisme en de standpunten en de doelstellingen die daaruit voortkomen beschreven._____________________

3.     Het beginselprogramma kan alleen met toestemming van de comparant sub 1 dan wel een door hem aangewezen persoon gewijzigd worden.  __________________________________________________________

Artikel 4:___________________________________________________________________________________________________________

De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:______________________________________________________

a.     het voeren van politieke actie in de breedste vorm;_____________________________________________

b.     het deelnemen aan verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen op landelijk, europees, provinciaal en gemeentelijk niveau;_____________________________________________________________________________________

c.     alle overige wettelijke middelen.______________________________________________________________________

Artikel 5:___________________________________________________________________________________________________________

Leden hebben het recht zich beschikbaar te stellen voor alle functies in en namens de Vereniging en zijn daarin benoembaar.______________________________________________________________________________________________________

Artikel 6:___________________________________________________________________________________________________________

1.     De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:__________________________________________________

         a.     contributies;___________________________________________________________________________________________

         b.     afdrachten van volksvertegenwoordigers en zij die namens de partij ambten vervullen; 

         c.      donaties;_______________________________________________________________________________________________

         d.     subsidies;______________________________________________________________________________________________

         e.     nalatenschappen, legaten en schenkingen;___________________________________________________

         f.      overige baten.________________________________________________________________________________________

2.     Nalatenschappen zullen alleen kunnen worden aanvaard onder gebruikmaking van het voorrecht van boedelbeschrijving.  ______________________________________________________________________________________

3 – leden__________________________________________________________________________________________________________

Artikel 7:___________________________________________________________________________________________________________

1.     Lid van de Vereniging kan zijn ieder natuurlijk persoon die een sympathiesant is van het Mondiaal Realistisch gedachtegoed en zich ingeschreven heeft als lid van de MRP en die de leeftijd van ten minste zestien (16) jaar heeft bereikt. ________________________________________________________________________________________

2.     Het lidmaatschap wordt verkregen door inschrijving door of vanwege de landelijke afdeling ledenadministratie, onverminderd het bepaalde in lid 3.________________________________________

3.     De toelating tot het lidmaatschap is eerst volledig na persoonlijke betaling van ten minste de minimumcontributie en na verloop van drie maanden sedert de inschrijving als lid. ___

         Gedurende deze periode heeft het (aspirant)lid de rechten welke aan een volwaardig lid toekomen, behoudens het stemrecht. Deze rechten kunnen niet meer worden uitgeoefend indien niet binnen gemelde periode ten minste de minimumcontributie is voldaan.__________________________________________

4.     Personen die lid worden van de MRP zijn niet alleen lid op landelijk niveau maar zij zijn ook lid op provinciaal niveau in de provincie waar zij woonachtig zijn en zij zijn ook lid op gemeentelijk niveau in de gemeente waar zij woonachtig zijn.________________________________________________________________________________

Artikel 8.___________________________________________________________________________________________________________

1.     Ieder lid is persoonlijk een jaarlijkse contributie aan de Vereniging verschuldigd._______

2.     De hoogte van de verplichte contributie wordt vastgesteld door het congres en is ten minstens twaalf euro (€12,00).  ___________________________________________________________________________________________________

Artikel 9.___________________________________________________________________________________________________________

1.     Het lidmaatschap eindigt:________________________________________________________________________________

         a.     door de dood van het lid;__________________________________________________________________________

         b.     door opzegging van het lid;_______________________________________________________________________

         c.     door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;______________________________________________

         d.     door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.       

2.     Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.________________________________

3.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.___________________________________

4.     Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd._______________________

5.     Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:    

         a.     binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;_

         b.     binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.___________________________________________________________________

6.     Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.___________________________________

7.     Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.__________________________________________________________________________________________

8.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.______________________________________________________________

Artikel 10._________________________________________________________________________________________________________

Het besluit tot opzegging door de Vereniging geschiedt door of vanwege het partijbestuur of op verzoek van de comparant sub 1 en dient in elk geval de goedkeuring van de comparant sub 1 te hebben.    

Artikel 11._________________________________________________________________________________________________________

1.     Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt of haar/zijn zetel niet ter beschikking stelt naar aanleiding van een terugroepingprocedure zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.___________________________________________________________________________________________________

2.     Royement geschiedt door het partijbestuur, na voorafgaande goedkeuring of op bevel van de oprichters sub 1._________________________________________________________________________________________________________

3.     De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld, onder opgave van redenen._____________________________________________________________________________________________________

4.     Haar/hem staat, binnen een week na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op het partijbestuur open. _______________________________________________________________________________________

5.     Gedurende de beroepstermijn(en) en hangende het beroep is het lid geschorst.________

6.     Deze schorsing kan alleen beëindigd worden als het partijbestuur onder goedkeuring of op bevel van dhr. Zonneveld een bindende uitspraak doet om de schorsing te annuleren.____________________

4 – Vertegenwoordiging, niveaus en deelniveaus________________________________________________

Artikel 12._________________________________________________________________________________________________________

1.     De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de MRP komt de comparant sub 1 toe, dan wel een door hem aan te wijzen persoon.___________________________________________________________________________________

2.     De MRP kent organen verspreid over drie verschillende niveaus. Deze drie niveaus zijn: 

         a.     het landelijk niveau;_________________________________________________________________________________

         b.     het provinciaal niveau;_____________________________________________________________________________

         c.      het gemeentelijk niveau.___________________________________________________________________________

        

        

3.     Zowel het provinciale en het gemeentelijke niveau zijn elk onderverdeeld in provinciale en gemeentelijke deelniveaus._________________________________________________________________________________________________

4.     Eén provinciaal deelniveau komt overeen met één provincie. Er zijn dus twaalf verschillende provinciale deelniveaus in Nederland.     __________________________________________________________________________

5.     Eén gemeentelijk deelniveau komt overeen met één gemeente._____________________________

6.     Het gevoerde beleid van de organen van de provinciale deelniveaus moeten overeenkomen en mogen niet in strijd zijn met het gevoerde beleid van de organen op het landelijk niveaus._________

7.     Het gevoerde beleid van de organen van de gemeentelijke deelniveaus moet overeenkomen en mogen niet in strijd zijn met het gevoerde beleid van de organen van het provinciale deelniveau waaronder zij behoren.                                                                                                                                                                                              

5 – Congressen________________________________________________________________________________________________

Artikel 13._________________________________________________________________________________________________________

1.     De MRP kent congressen over de volgende niveaus. Deze drie zijn:________________________

         a.     het landelijk niveau;_________________________________________________________________________________

         b.     de provinciale deelniveaus;________________________________________________________________________

         c.      de gemeentelijke deelniveaus.___________________________________________________________________

2.     Op landelijk niveau en op elk deelniveau word ten minste één keer per jaar een Congres georganiseerd. 

3.     Het Congres wordt gevormd door de aanwezige stemgerechtigde partijleden. ._________

4.     Elke stemgerechtigde congresdeelnemer heeft in de Congressen waarin hij/zij kan deelnemen ieder één stem. Een stemgerechtigde congresdeelnemer kan het stemrecht niet bij volmacht aan een ander verlenen.                                                                                                                                                                                             

5.     Alle aanwezige leden uit het land kunnen deelnemen aan het landelijk congres en hebben stemrecht.

6.     Leden kunnen alleen deelnemen aan het provinciale Congres in de provincie waar zij woonachtig zijn.        

7.     Leden kunnen alleen deelnemen aan het gemeentelijk Congres in de gemeente waar zij woonachtig zijn.                                                                                                                                                                                               

Artikel 14. ________________________________________________________________________________________________________

Alle congressen kunnen op hun deelniveau:_____________________________________________________________

a.     congresverzoeken en/of standpuntbevattende documenten indienen en aannemen;___

b.     het beleid van hun volksvertegenwoordigers beoordelen;______________________________________

c.     kiezen welk leden deel gaan nemen in de op datzelfde deelniveau opererende raden en zal het door deze raden gevoerde beleid achteraf beoordelen;_______________________________________________________

d.     kiezen welke leden deelnemen in het op datzelfde deelniveau opererende partijbestuur en zal het door dit partijbestuur gevoerde beleid achteraf beoordelen. ____________________________________________

e.     de kandidaten aanwijzen voor de verkiezingen van de leden van de volksvertegenwoordiging op hun deelniveau. De wijze waarop leden zich kandidaat kunnen stellen wordt geregeld in of bij het huishoudelijk reglement. De comparant sub 1 dan wel een door hem aangewezen persoon heeft het recht om kandidatenlijsten te wijzigen. __________________________________________________________________________

Artikel 15._________________________________________________________________________________________________________

Voor alle Congressen geldt dat op hun deelniveau:____________________________________________________

1.     Het bijbehorende partijbestuur ten minste eenmaal per jaar het betreffende Congres bijeen roept, en voorts zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt._______________________________________________________

2.     Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een op hun deelniveau op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig deze statuten of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.________________________

6 – Raden ________________________________________________________________________________________________________

Artikel 16._________________________________________________________________________________________________________

1.     De MRP kent twee raden over de volgende niveaus. Deze niveaus zijn:___________________

         a.     het landelijk niveau;_________________________________________________________________________________

         b.     de provincieaal deelniveaus;______________________________________________________________________

         c.      de gemeentelijk deelniveaus._____________________________________________________________________

2.     Voor elk deelniveau geld dat er twee verschillende soorten raden zijn. Deze zijn:______

         a.     de partijraad;_________________________________________________________________________________________

         b.     de toezichtraad.______________________________________________________________________________________

3.     De leden die deelnemen in de landelijke raden worden gekozen door het landelijke Congres.

4.     Leden in een provincie kunnen alleen deelnemen in de in hun horende provincie provinciale raad en worden gekozen door het binnen deze provincie opererende provinciale Congres.________________

5.     Leden in een gemeente kunnen alleen deelnemen in de in hun horende gemeente gemeentelijke raad en worden gekozen door het binnen deze gemeente opererende gemeentelijke Congres.___

6.     Ieder lid vanaf achttien (18) jaar kan bij de kandidatencommissie solliciteren voor zitting in slechts één van de landelijke raden en in slechts één van de provinciale raden waarin het betreffende lid woonachtig is en slechts één van de gemeentelijke raden waarin het betreffende lid woonachtig is. Volksvertegenwoordigers op landelijk niveau kunnen niet deelnemen in de landelijke raden. _________________________

7.     In elke raad op elk deelniveau kunnen twee en twintig (22) leden deelnemen die ieder minstens achttien (18) jaar zijn en die door het op hetzelfde deelniveau opererende Congres door stemmingen gekozen zijn.                                                                                                                                                                                               

8.     Onverminderd het hierna bepaalde, kan de comparant sub 1 dan wel een door hem aan te wijzen persoon deelnemen in elke raad op elk deelniveau. Indien door de comparant sub 1 een persoon is aangewezen zoals hiervoor bedoeld, is elke raad bevoegd deze persoon niet deel te laten participeren in haar werkzaamheden.__________________________________________________________________________________________

9.    De partijraden zijn bevoegd tot het op hun deelniveau instellen van werkgroepen/commissies en afdelingen.                                                                                                                                                                                              

         Deze organen die door de bijbehorende partijraad ingesteld zijn houden zich op verzoek van deze partijraad op hun deelniveau bezig met:____________________________________________________________

         a.     informatieverzameling;_____________________________________________________________________________

         b.     standpuntbepaling/verdieping; ___________________________________________________________________

         c.      activiteiten ten aanzien van de standpuntrealisatie;________________________________________

         d.     organisatorische activiteiten ter ondersteuning van de organisatie van de MRP.____

10.Taken van de toezichtraden zijn:_______________________________________________________________________

         a.     Het op hun deelniveau instellen van werkgroepen/commissies en afdelingen. Deze organen die door de bijbehorende toezichtraad ingesteld zijn houden zich op verzoek van de op hetzelfde deelniveau opererende fractieleden bezig met de in dit artikel lid 9 a t/m d genoemde activiteiten.  

         b.     Het controleren of het door de op hetzelfde bijbehorende deelniveau opererende fractie leden gevoerde beleid overeenkomt met de standpuntbepaling en –verdieping van de op hetzelfde bijbehorende deelniveau opererende partijraad. ___________________________________________

         c.      Het geven van advies aan de op hetzelfde bijbehorende deelniveau opererende fractieleden.        

         d.     Ter uitvoering van taken genoemd in dit artikel lid 10 leden b en c kunnen werkgroepen/commissies en afdelingen instellen. ________________________________________________________________________________

11.  De taken van de verschillende soorten raden op de verschillende soorten deelniveaus worden vermeld in het huishoudelijk reglement.____________________________________________________________________________

12.  Overige bepalingen ten aanzien van de raden kunnen vermeld worden in het huishoudelijk reglement.       

7.1.1- Het landelijke partijbestuur_____________________________________________________________________

Artikel 17._________________________________________________________________________________________________________

1.     Het landelijk partijbestuur is het bestuur van de vereniging en bestaat uit ten hoogste dertien (13) personen; de bestuursleden mogen uitsluitend uit de leden worden gekozen.____________

2.     Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de volgende functies/portefeuilles binnen het landelijke partijbestuur: ________________________________________________________________________________________________________

         -        partijvoorzitter;______________________________________________________________________________________

         -        secretaris;_____________________________________________________________________________________________

         -        notulist;_________________________________________________________________________________________________

         -        ledenadministratie;__________________________________________________________________________________

         -        financiën (penningmeester);______________________________________________________________________

         -        campagne en publiciteit;___________________________________________________________________________

         -        personeelsorganisatie en –administratie;______________________________________________________

         -        websiteopbouw en –beheer; _____________________________________________________________________

         -        vertalingcommissie; ________________________________________________________________________________

         -        internationale contacten;___________________________________________________________________________

         -        oprichting MRP in het buitenland;________________________________________________________________

         -        stemmingcommissie en digitalisering en modernisering van stemmingen en overige zaken;   

         -        organisatorische en administratieve ondersteuning.________________________________________

Artikel 18._________________________________________________________________________________________________________

1.     Binnen het landelijk partijbestuur nemen plaats:_________________________________________________

         a.     De leden die door het landelijke Congres benoemt zijn tot leden van het landelijk partijbestuur. Zij hebben stemrecht een zittingsperiode van vier jaar; _____________________________________

         b.     de comparant sub 1, dan wel een door hem aan te wijzen persoon, kan indien hij zulks wenst te alle tijde lid zijn van het landelijke partijbestuur zijn en heeft alsdan komt hem het stemrecht toe.     

                   De hiervoor bedoelde persoon kan bij afwezigheid van de comparant sub 1 namens hem deel uitmaken van het landelijk partijbestuur. De comparant sub 1 zal bepalen of de door hem aan te wijzen persoon stemrecht heeft of niet. __________________________________________________________________________

                   Indien door de comparant sub 1 een persoon is aangewezen zoals hiervoor bedoeld, is het landelijk bestuur bevoegd deze persoon niet deel te laten participeren in haar werkzaamheden.   

2.     Tussentijdse vacatures worden vervuld door de leden die zich opgegeven hebben voor deelnemerkandidaat voor een specifieke functie (nu vacature) binnen het landelijke partijbestuur en die tijdens de verkiezingen de meeste stemmen hebben gekregen na de deelnemerkandidaat die diezelfde stemming voor de betreffende functie won. _______________________________________________________________________________

3.     Een landelijk bestuurslid kan, ongeacht de periode waarvoor zij/hij is benoemd, te allen tijde door het landelijke Congres waardoor hij/zij benoemt is worden ontslagen.__________________________

7.1.2 jaarverslag, jaarrekening en begroting op landelijk niveau__________________________

Artikel 19._________________________________________________________________________________________________________

1.     Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.________________________________________________________

2.     Het landelijk partijbestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de Vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.____________________________________________________________________________________________

3.     Het landelijk partijbestuur brengt op het landelijk Congres uiterlijk in de maand juni na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het landelijk Congres, een jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het landelijk partijbestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting en een begroting met toelichting ter goedkeuring aan het landelijk Congres over. De begroting word ter goedkeuring aan het landelijke Congres voorgelegd.      

4.     Het landelijke partijbestuur kan besluiten de in dit artikel lid 3 genoemde stukken zelf op te stellen maar zij kan ook besluiten om deze stukken door de landelijke afdeling financiën te laten opstellen.

5.     Deze stukken worden ondertekend door de landelijke bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Goedkeuring van deze stukken door het landelijk Congres strekt tot decharge van het landelijke partijbestuur. Kortom, het landelijke partijbestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid en de financiële administratie van de Vereniging.___________________________________________________________________________________________________

6.     Het landelijke partijbestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden zeven jaren lang te bewaren._____________________________________________________________________________________________________

Artikel 20._________________________________________________________________________________________________________

In het huishoudelijk reglement kunnen overige bepalingen ten aanzien van het landelijke partijbestuur vastgelegd zijn.___________________________________________________________________________________________________________

7.2 – De provinciale partijbesturen_____________________________________________________________________

Artikel 21._________________________________________________________________________________________________________

1.     Elke provincie kent één provinciaal partijbestuur dat uit ten hoogste twaalf (12) leden bestaat.     

2.     Provinciale partijbesturen kunnen een ondersteunende functie hebben ten aanzien van de taken die het landelijk partijbestuur uitvoert.________________________________________________________________________

3.     Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de volgende functies/portefeuilles binnen het provinciaal bestuur: _____________________________________________________________________________________________________

         -        voorzitter;_____________________________________________________________________________________________

         -        secretaris;_____________________________________________________________________________________________

         -        notulist;_________________________________________________________________________________________________

         -        ledenadministratie;__________________________________________________________________________________

         -        financiën (penningmeester);______________________________________________________________________

         -        campagne en publiciteit;___________________________________________________________________________

         -        personeelsorganisatie en –administratie;______________________________________________________

         -        websiteopbouw en –beheer; _____________________________________________________________________

         -        gemeentelijke contacten en oprichting gemeentelijke partijafdelingen;_______________

         -        interprovinciale contacten en landelijk contact;______________________________________________

         -        stemmingcommissie en digitalisering en modernisering van stemmingen en overige zaken;   

         -        organisatorische en administratieve ondersteuning;________________________________________

4.     Het beleid van provinciale partijbesturen moet met elkaar in overeenstemming zijn en mag niet in strijd zijn met het beleid van het landelijke partijbestuur. ;_________________________________________________

5.     Een provinciale partijbestuur kan een controlerende en ondersteunende functie hebben ten aanzien van het beleid wat gevoerd word door de gemeentelijke partijbesturen die onder zijn/haar provincie vallen.   

Artikel 22._________________________________________________________________________________________________________

1.     Binnen een provinciaal partijbestuur nemen plaats: _____________________________________________

         a.     de leden die door hun provinciaal Congres benoemd zijn. Zij hebben een zittingsperiode van vier jaar. ___________________________________________________________________________________________________________

         b.     de comparant sub 1 dan wel een door hem aangewezen persoon kan naar zijn wensen te allen tijde deelnemen in de provinciale partijbesturen. De comparant sub 1 heeft alsdan stemrecht. De hiervoor bedoelde persoon kan bij afwezigheid van de comparant sub 1 namens hem deel uit maken van het provinciale partij bestuur en heeft hierin stemrecht. De comparant sub 1 zal alsdan bepalen of de door hem aan te wijzen persoon stemrecht heeft of niet. Indien een persoon is aangewezen zoals hiervoor bedoeld, is het provinciaal bestuur bevoegd deze persoon niet deel te laten participeren in zijn werkzaamheden______________________________________________________________________________________

2.     Tussentijdse vacatures worden vervuld door de leden die zich opgegeven hebben voor deelnemerkandidaat voor de betreffende specifieke functie (nu vacature) binnen het betreffende partijbestuur en die tijdens de verkiezingen de meeste stemmen hebben gekregen na de deelnemerkandidaat die diezelfde stemmingen voor de betreffende functie won. ____________________________________________________________________

3.     Een provinciaal bestuurslid kan te allen tijde door het bijbehorende provinciale Congres waardoor hij/zij benoemd is, worden ontslagen.________________________________________________________________________

Artikel 23._________________________________________________________________________________________________________

Overige bepalingen ten opzichten van de provinciale partijbesturen staan vastgelegd in het huishoudelijk reglement.___________________________________________________________________________________________________________

7.3 - De gemeentelijke partijbesturen_______________________________________________________________

Artikel 24._________________________________________________________________________________________________________

1.     Elke gemeente kent een gemeentelijk partijbestuur dat uit ten hoogste elf (11) leden bestaat.     

2.     Gemeentelijke partijbesturen kunnen een ondersteunende functie hebben ten aanzien van de taken die uitgevoerd worden door het provinciale partijbestuur waaronder zij behoren en door het landelijk partijbestuur.________________________________________________________________________________________________

3.     Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de volgende functies/portefeuilles binnen het gemeentelijk bestuur:______________________________________________________________________________________________________

         -        voorzitter;_____________________________________________________________________________________________

         -        secretaris;_____________________________________________________________________________________________

         -        notulist;_________________________________________________________________________________________________

         -        ledenadministratie;__________________________________________________________________________________

         -        financiën (penningmeester);______________________________________________________________________

         -        campagne en publiciteit;___________________________________________________________________________

         -        personeelsorganisatie en –administratie;______________________________________________________

         -        websiteopbouw en –beheer; _____________________________________________________________________

         -        intergemeentelijke en interprovinciale contacten en landelijke contacten;___________

         -        stemmingcommissie en digitalisering en modernisering van stemmingen en overige zaken;   

         -        organisatorische en administratieve ondersteuning;________________________________________

3.     Het beleid van gemeentelijke partijbesturen moet met elkaar in overeenstemming zijn en mag niet in strijd zijn met het beleid van het provinciale partijbestuur binnen de eigen provincie._________

4.     Een Gemeentelijk partijbestuur kan een bestuursondersteunende functie hebben ten opzichte naar de gemeentelijke werkgroenen, commissies, afdelingen enzovoorts  die onder zijn  gemeente vallen.      

Artikel 25._________________________________________________________________________________________________________

1.     Binnen een gemeentelijk partijbestuur nemen plaats:___________________________________________

         a.     de  leden die door hun gemeentelijk Congres benoemd zijn tot leden van het bijbehorende gemeentelijk partijbestuur. Zij hebben een zittingsperiode van vier jaar. _____________________________

         b.     de comparant sub 1 dan wel een door hem aan te wijzen persoon kan naar zijn wensen te allen tijde deelnemen in de gemeentelijke partijbesturen. De comparant sub 1 heeft alsdan stemrecht. De hiervoor bedoelde persoon kan bij afwezigheid van de comparant sub 1 namens hem deel uit maken van het gemeentelijke partijbestuur. De comparant sub 1 zal alsdan bepalen of de door hem aan te wijzen persoon stemrecht heeft of niet. Indien een persoon is aangewezen zoals hiervoor bedoeld, is het gemeentelijk bestuur bevoegd deze persoon niet deel te laten participeren in zijn werkzaamheden.___________________________________________________________________________________________________________

2.     Tussentijdse vacatures worden vervuld door de leden die zich opgegeven hebben voor deelnemerkandidaat voor de betreffende specifieke functie (nu vacature) binnen het betreffende partijbestuur binnen de gemeente waar zij woonachtig zijn en die tijdens de verkiezingen de meeste stemmen hebben gekregen na de deelnemerkandidaat die diezelfde stemmingen voor de betreffende functie won. _

3.     Een gemeentelijk bestuurslid kan, te allen tijde door het bijbehorende gemeentelijke Congres waardoor hij/zij benoemd is worden ontslagen.________________________________________________________________

Artikel 26._________________________________________________________________________________________________________

Overige bepalingen ten opzichten van de gemeentelijke partijbesturen staan vastgelegd in het huishoudelijk reglement.___________________________________________________________________________________________________________

8 – statuten ____________________________________________________________________________________________________

Artikel 27._________________________________________________________________________________________________________

1.     Deze statuten kunnen door het landelijke Congres bij een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen worden gewijzigd; een wijziging behoeft de goedkeuring van de comparant sub 1.         

2       Ten minste twee weken vóór het Congres wordt door het partijbestuur of door degenen die het landelijke Congres bijeenroepen, aan de afdelingen en de stemgerechtigde congresdeelnemers meegedeeld dat een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden behandeld. De voorgedragen wijziging wordt woordelijk opgenomen in de congresstukken.____________________________________________________________________

9 – huishoudelijk reglement______________________________________________________________________________

Artikel 28._________________________________________________________________________________________________________

1.     Het huishoudelijk reglement kan alleen met een meerderheid van ten minste vijftig procent van de uitgebrachte stemmen op een Landelijk Congres worden vastgesteld en gewijzigd; een vaststelling en wijziging dient te worden goedgekeurd door de comparant sub 1.__________________________

2.     Wijzigingen in het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten.__

3.     In het huishoudelijk reglement wordt geregeld hetgeen krachtens deze statuten in het huishoudelijk reglement geregeld moet worden, en voorts al datgene waarvan regeling in of bij huishoudelijk reglement gewenst wordt._____________________________________________________________________________________________

10 – ontbinding________________________________________________________________________________________________

Artikel 29._________________________________________________________________________________________________________

1.     Een besluit tot ontbinding van de Vereniging kan uitsluitend geschieden door het Landelijk Congres en inden daartoe door de comparant sub 1 zijn toestemming voor is verleend met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen._________________________________________________________

2.     Ten minste acht weken vóór het landelijke Congres wordt door het partijbestuur of door degenen die het Congres bijeenroepen, aan de afdelingen en de stemgerechtigde congresdeelnemers meegedeeld dat een voorstel tot ontbinding van de Vereniging zal worden behandeld. De voorgedragen wijziging wordt woordelijk opgenomen in de congresstukken._____________________________________________________

3       De Vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.______________________________________________________________________________________________________

4.     De vereffening geschiedt door het landelijk partijbestuur of door vereffenaars, die door het landelijke Congres zijn aangewezen met inachtneming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.  

5.     Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het huishoudelijk reglement zoveel mogelijk van kracht.______________________________________________________________________________________

6.     Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging zal worden aangewend volgens bij huishoudelijk reglement te stellen regeling.__________________________________________________________________________

7.     Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging gedurende zeven jaar in eerste instantie berusten bij de comparant sub  1  dan wel een ander door de comparant sub 1 aan te wijzen persoon of instantie.________________________________________________________________

11 – slotbepalingen___________________________________________________________________________________________

Artikel 30._________________________________________________________________________________________________________

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het landelijke partijbestuur. _______________________________________________________________________________________________________________________

Artikel 31._________________________________________________________________________________________________________

De comparant sub 1 komt het recht toe om de kandidatenlijsten vast te stellen casu quo te wijzigen voor de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, voor het Europees parlement en voor de Provinciale Staten en voor de gemeenteraden.________________________________________________________________________

Artikel 32._________________________________________________________________________________________________________

1.     De comparant sub 1, dan wel een door hem aan te wijzen persoon heeft het recht en heeft de bevoegdheid in het kader van de opbouw en de uitbreiding van de Vereniging tot het voor de eerste keer benoemen van partijbestuursleden op zowel landelijk als op provinciaal als op gemeentelijk niveau. De comparant sub 1 komt het recht toe de door hem benoemde personen te ontslaan uit de partijbesturen.                                                                                                                                                                                              

2.     Zo spoedig mogelijk zullen, zodra er in Nederland voldoende leden (220 leden) geworven zijn om te voorzien in de omvang van het landelijke partijbestuur, de landelijke partijraad en de landelijke toezichtraad, de landelijke bestuursleden op het eerste landelijke Congres bijeenroepen.        

3.     Zo spoedig mogelijk zullen, nadat er in een provincie gemeente voldoende leden (44 leden) geworven zijn om te voorzien in de omvang van de op datzelfde deelniveau opererende partijbestuur en partijraad, de partijbestuursleden op datzelfde deelniveau het eerste Congres bijeenroepen.      ____

Slotbepaling_____________________________________________________________________________________________________

Voor de eerste keer wordt tot bestuurslid benoemd de comparant sub 1.______________________

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.______________________________________________________________

WAARVAN AKTE, _____________________________________________________________________________________________

is verleden te Voorhout (gemeente Teylingen) op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten meegedeeld en toegelicht. ________

De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met die inhoud in te stemmen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.________________________________________________________________________________

 

========================================================================================

© MRP Nederland, Alle rechten voorbehouden.

Comments are closed.